تعرفه

زمان تبلیغ (ثانیه) تعداد بازدید مبلغ هر بازدید(تومان) مبلغ کل(تومان)
۵ ۱۰۰۰ ۲۴ ۲۴۰۰۰
۱۰ ۱۰۰۰ ۳۶ ۳۶۰۰۰
۲۰ ۱۰۰۰ ۴۴ ۴۴۰۰۰
۳۰ ۱۰۰۰ ۵۶ ۵۶۰۰۰
۴۰ ۵۰۰ ۸۰ ۴۰۰۰۰
۴۰ ۱۰۰۰ ۸۰ ۸۰۰۰۰
۶۰ ۵۰۰ ۱۰۰ ۵۰۰۰۰
۶۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰۰۰